fbpx
Adresa

Egnatia 154 - Thessaloniki 54636

Telefon

+30 2313 098 159

Podmínky použití

Vítejte na stránkách twodots.gr, které poskytují služby webdesignu, hostingu a propagace.

Přístup na webové stránky a jejich používání a služby, které jsou jejich prostřednictvím dostupné (dále jen "služby"), se řídí následujícími podmínkami (dále jen "podmínky používání"). Používání Služeb představuje váš bezvýhradný souhlas s Podmínkami používání v jejich aktuálním znění. Společnost si vyhrazuje právo měnit Podmínky používání podle svého uvážení a bez předchozího upozornění. Doporučujeme, aby uživatelé čas od času zkontrolovali tuto stránku a byli informováni o případných změnách Podmínek používání.

Společnost se snaží zajistit, aby obsah stránek twodots.gr obsahoval úplné, přesné, jasné, platné, informativní, včasné, pravdivé a nezavádějící informace. V žádném případě nenese odpovědnost, závazky ani záruky ve vztahu k bezpečnosti a zabezpečení obsahu. Uživatelé webu twodots.gr proto přijímají možnost, že společnost není schopna kontrolovat veškerý obsah a služby.

Každý uživatel používá stránky twodots.gr na vlastní nebezpečí a jejich obsah nepředstavuje a nemůže být v žádném případě vykládán jako poskytování rad, přímé či nepřímé nabádání uživatelů k jakémukoli jednání nebo akci. Za vyhodnocení obsahu je odpovědný každý uživatel, který přebírá odpovědnost za použití jakékoli části obsahu.

Ochrana osobních údajů

Informace nebo osobní údaje, které nám poskytnete, podléhají zpracování podle Zásad ochrany osobních údajů. Používáním těchto webových stránek udělujete souhlas se zpracováním těchto informací a údajů a prohlašujete, že všechny informace a údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné.

Navigace a používání webových stránek

Uživatelé jsou výhradně odpovědní za vlastnictví a údržbu telefonního připojení, počítačů a obecného vybavení potřebného pro využívání služeb na twodots.gr.

Informace nebo osobní údaje, které nám poskytnete, podléhají zpracování podle Zásad ochrany osobních údajů. Používáním těchto webových stránek udělujete souhlas se zpracováním těchto informací a údajů a prohlašujete, že všechny informace a údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné.

Používáním twodots.gr se zavazujete:

  • Webové stránky používejte pouze k seznámení se s našimi službami a k pokládání oprávněných dotazů.
  • Nepokládejte nepravdivé nebo podvodné otázky. Pokud se důvodně domníváme, že formulář byl vyplněn s nepravdivými nebo podvodnými údaji, máme právo informovat příslušné orgány.
  • poskytnout nám správnou a přesnou e-mailovou adresu, poštovní adresu a/nebo další kontaktní údaje.
  • Souhlasíte také s tím, že tyto informace můžeme v případě potřeby použít ke kontaktování vaší osoby. Pokud nám neposkytnete všechny potřebné informace, nemůžeme vás kontaktovat.

Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Duševní vlastnictví se nabývá bez jakékoli formulace a bez potřeby doložky zakazující jeho porušování. twodots.gr a jeho obsah (který zahrnuje všechny ochranné známky, rozlišovací znaky, patenty, názvy, texty, obrázky, grafiku, kresby, fotografie, programy, informační materiály v jakékoli podobě, data, software) je duševním a průmyslovým vlastnictvím společnosti a je chráněn příslušnými ustanoveními řeckého, komunitárního a mezinárodního práva.

Je třeba poznamenat, že podle zákona č. 2121/1993 (ve znění platném v současnosti), Bernské mezinárodní úmluvy (ratifikované zákonem č. 2121/1993), Bernské mezinárodní úmluvy (ratifikované zákonem č. 2121/1993) a Mezinárodní úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví (ratifikované zákonem č. 2121/1993). 100/1975) a příslušných ustanovení o ochraně duševního vlastnictví na internetu je výslovně zakázána jakákoli forma kopírování, úpravy, zásahu, přenosu, šíření, dalšího prodeje, pronájmu, opětovného zveřejnění, rozmnožování, přeposílání v elektronické nebo mechanické podobě, uchovávání, tisku, vytváření odvozených děl, stahování kýmkoli nebo uvádění veřejnosti v omyl ohledně skutečného vlastníka obsahu.

Obsah stránek twodots.gr nepředstavuje a v žádném případě by neměl být vykládán jako udělení výslovné nebo implicitní licence nebo práva na používání jakékoli ochranné známky, která se na nich objevuje, bez písemného souhlasu společnosti nebo třetích stran, které mohou vlastnit ochranné známky, které se na nich objevují. Ochranné známky, loga, logotypy, rozlišovací prvky, které se objevují na stránkách twodots.gr, a vyobrazení osob nebo míst či věcí, které jsou součástí jejich obsahu, jsou majetkem Společnosti nebo třetích stran. Jejich použití je bez předchozího písemného souhlasu Společnosti přísně zakázáno, pokud není v příslušných podmínkách použití stanoveno jinak.

Produkty, služby, názvy značek, ochranné známky nebo charakteristické prvky třetích stran, které se objevují na twodots.gr, jsou duševním a průmyslovým vlastnictvím třetích stran, které za ně také odpovídají.

Informace poskytnuté společnosti prostřednictvím twodots.gr jsou považovány za nedůvěrné informace a nepředstavují majetek daného uživatele. Majetkem společnosti je, pokud je to možné, vše, co je přenášeno nebo přenášeno či zasíláno prostřednictvím webu twodots.gr. Společnost může shromažďovat omezené informace pro své obchodní aktivity.

Odpovědnost společnosti

Vzhledem k internacionalizované povaze internetu a jeho objemu nezakládají žádné přímé, následné, náhodné, nepřímé nebo následné škody vzniklé v důsledku přístupu jakéhokoli uživatele na twodots.gr nebo jeho používání, včetně případů nedbalosti, odpovědnost společnosti nebo jejích vedoucích pracovníků. Uživatelům se doporučuje používat software na ochranu před počítačovými viry a jinými typy škodlivého softwaru.

Společnost neodpovídá za škody a výdaje vzniklé v souvislosti s používáním stránek twodots.gr nebo nemožností je používat jakoukoli osobou, nebo v souvislosti s nemožností plnění, chybou, opomenutím, přerušením, vadou, zpožděním v provozu nebo výpadkem systémové linky. V případě, že dojde k poškození nebo zničení počítače nebo jiného elektronického média používaného uživatelem k přístupu/návštěvě/používání nebo stahování jakéhokoli materiálu, dat, textu, obrázků, videa nebo zvuku jeho obsahu nebo k jeho infekci elektronickými viry, nenese společnost žádnou odpovědnost.

Služby dostupné prostřednictvím webových stránek jsou uživatelům e-shopu poskytovány "tak, jak jsou". Společnost nezaručuje, že obsah stránek twodots.gr a kvalita poskytovaných služeb budou odpovídat požadavkům a očekáváním uživatelů. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakékoli právní nebo občanskoprávní či trestněprávní nároky související s provozem nebo používáním stránek twodots.gr, ani za jakékoli škody, ať už způsobené návštěvníky stránek nebo třetími osobami.

Společnost nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádné závazky k náhradě škody za jakékoli nároky související s obsahem twodots.gr, ani za jakékoli chyby, prosté nebo pomlouvačné urážky, pomluvy, urážky, opomenutí, lži, vulgarity, pornografii, rouhání, nebezpečí nebo nepřesnosti, které se v jeho obsahu vyskytují.

Rozhodné právo a další podmínky

Tyto podmínky a jejich změny se řídí řeckým právem a vykládají se v souladu s ním. V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z používání stránek twodots.gr jsou příslušné soudy v Soluni.

Pro obdržení nabídky vyplňte kontaktní formulář.

20%

Sleva na všechny naše balíčky
Aenean leo ligulaconsequat vitae, eleifend acer neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, tempus.